Vraag subsidie aan voor wetenschappelijk onderzoek bij de VSt

Werk jij in de praktijk en wil je (kleinschalig) onderzoek doen naar schematherapie? Dan hebben wij goed nieuws voor je! De Vereniging voor Schematherapie (VSt) stelt ook dit jaar weer 2 subsidies van elk €10.000,- beschikbaar aan professionals, die in de praktijk onderzoek willen doen, gericht op verbetering of vernieuwing van de toepassing van schematherapie. Hieronder lees je hoe de aanvraagprocedure is ingericht.

Te denken valt aan onderzoek in het kader van de KP-opleiding, aan buiten-promovendi die in de praktijk werken of aan clinici die wetenschappelijk onderzoek belangrijk vinden, maar er geen budget voor hebben. Onderzoeken gericht op de (kosten-)effectiviteit, de werkingsmechanismen of de toepassing bij specifieke doelgroepen komen ook in aanmerking voor de subsidie. Dit zal meestal gaan om een kleinschalig onderzoek, maar het mag eventueel ook een deelonderzoek zijn binnen een groter onderzoek. In het laatste geval moet er wel een eigen onderzoeksvraag zijn en moet duidelijk gemaakt worden hoe de subsidie bijdraagt aan het beantwoorden hiervan.

Voor welke kosten kan je subsidie aanvragen?  

Twee projecten worden geselecteerd die elk €10.000,- aan subsidie kunnen ontvangen. De subsidie kan worden aangevraagd voor bijkomende en incidentele kosten, zoals: 

  • zorgcompensatie, kosten voor bijv. supervisie van behandelaren betrokken bij het onderzoek; 
  • kosten voor onderzoeksassistenten of stagiaires in tijdelijk dienstverband en betaald op uurbasis; 
  • congreskosten (geen verblijfskosten en alleen indien abstract/voordracht over het onderzoek wordt gepresenteerd); 
  • kosten die gemaakt worden in verband met de disseminatie van de resultaten, zoals de kosten van het publiceren in een open access tijdschrift; 
  • kosten van vragenlijsten;  
  • kopieer- en portokosten en/of; 
  • reiskosten. 

Hoe vraag je de subsidie aan?  

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door het aanvraagformulier op de website in te vullen. Dat kan dit jaar tot 31 oktober 2023. De aanvragen worden binnen zes weken na de deadline beoordeeld, waarna de onderzoekers bericht ontvangen. De jury beoordeelt het onderzoek waarvoor subsidie is aangevraagd op relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid. De leden van de jury komen tot een gemeenschappelijk oordeel en hebben het mandaat van het bestuur om te beslissen over het toekennen van de subsidie. De penningmeester van de VSt kijkt mee naar de begroting van het onderzoek. Voor definitieve toekenning van de subsidie dient er toestemming of ontheffing te zijn verleend voor uitvoering van het onderzoek door een erkende ethische toetsingscommissie. Als dit nog niet gebeurd is, krijg je na voorlopige toekenning van de subsidie zes maanden de tijd om dit alsnog te regelen.

Wat wordt van je verwacht als je de subsidie toegekend krijgt?  

Na toekenning van de subsidie schrijf je een stukje voor de VSt-nieuwsbrief over je onderzoeksvoorstel en de achtergrond ervan. Daarnaast verwacht de VSt één keer per kalenderjaar een beknopte voortgangsrapportage, gedurende de gehele looptijd van het project. Na het jaar waarin je de subsidie hebt ontvangen, verwacht de VSt een financieel verslag met een overzicht van de gemaakte kosten. Bij navraag moeten betaalbewijzen kunnen worden overlegd. Bij publicaties en presentaties van het onderzoek dient de VSt te worden vermeld als subsidieverstrekker.

De jury bestaat uit leden van de commissie Wetenschap & Kwaliteit van de VSt.

Heb je nog vragen? Mail naar: info@schematherapie.nl

Klik op de groene button aan de rechterzijde om je subsidie-aanvraag in te dienen.