Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van, alsmede elke overeenkomst tussen, Vereniging voor Schematherapie, hierna te noemen: ‘VSt', en een klant, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De VSt verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle congressen en bijeenkomsten waarvoor men zich individueel bij de VSt kan inschrijven. Onder 'bijeenkomsten' worden onder andere workshops en webinars verstaan.

Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd vóór.

Mondelinge mededelingen van medewerkers van de VSt binden de VSt niet, tenzij deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van de VSt schriftelijk aan de klant worden bevestigd.

De door de VSt opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegen-bewijs door de klant. Een door de VSt verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de klant op de dag van verzending, tenzij de klant bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is.
Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant, komt dit voor risico van
de klant.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens en alle informatie die door de klant verstrekt wordt zal door de VSt en door de aan de VSt verbonden docenten en assistenten vertrouwelijk behandeld worden. De klant verplicht zich op zijn kant alle in de workshop, congres of bijeenkomst opgedane kennis van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door de VSt uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de VSt, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VSt zullen door de klant geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

De inschrijf- en annuleringsvoorwaarden van de VSt zijn van toepassing op alle bijeenkomsten en congressen van de VSt.

Geschillen

De VSt hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een klant ontevreden is over producten of diensten van de VSt, kan deze contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van de VSt.

Op alle met de VSt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat de klant zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst gaat in op het moment van inschrijving tot en met de laatste bijeenkomst- of congresdag die op het inschrijfformulier wordt vermeld.