Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

 

Inschrijfvoorwaarden

 • De deelnemer schrijft zich in voor een bijeenkomst door het online invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het inschrijfgeld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijfformulier.
 • Telefonisch of per e-mail inschrijven is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van de inschrijving wordt per e-mail een bevestiging van de inschrijving verzonden naar de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de bijeenkomst, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mailadres van de deelnemer, met in de aanhef het adres dat de deelnemer bij registratie heeft aangegeven. Inschrijving verplicht tot betaling.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de organisatie

De organisatie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van de organisatie onvoldoende inschrijvingen zijn voor een bijeenkomst;
 • één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden;
 • de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst de organisatie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van de organisatie kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
  nakomen.

Voor zover de organisatie de bijeenkomst ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en geen vervanger gevonden kan worden, is de organisatie
verplicht om de cursusbijdrage binnen vier weken terug te betalen.

Voor zover de deelnemer voorafgaand aan de bijeenkomst zijn (financiële) verplichtingen jegens de organisatie niet is nagekomen, is de organisatie gerechtigd de deelnemer toegang te weigeren.
Wordt toegang geweigerd, dan is de deelnemer desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

Annulering door de deelnemer binnen 14 dagen na inschrijving

Gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de deelnemer het wettelijke recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de dienstverlener reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer.

Annulering door de deelnemer later dan 14 dagen na inschrijving

 • Annuleren kan alleen per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer.
 • Bij annulering uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding is annulering kosteloos.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding is het gehele inschrijfgeld verschuldigd.