Basisopleiding Schematherapie (Forta Opleidingen)

Docent: Stefi van de Graaf

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven. 

 • Kosten: € 895,00 (inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden)
 • Duur: 25 uur
 • Klassikaal
 • Geaccrediteerd door de VGCt, Register Schematherapie, FGzPt en NVP
 • Certificaat: minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed
 • Toetsing: presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek

Uitgangspunten
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

De opleiding richt zich inhoudelijk op het verdiepen van kennis over schematherapie en opdoen van vaardigheden m.b.t. schematherapeutische technieken. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met interventies en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de opleiding. Om optimaal gebruik te maken van de opleiding is het wenselijk dat deelnemers werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht is voor de theoretische achtergrond van schematherapie, het oefenen van vaardigheden en bespreken van casuïstiek. De opleiding is erop gericht de kennis te vergroten van interventies uit de schematherapie en de toepassing binnen de klinische praktijk. Bovendien is er aandacht voor de therapeutische relatie en wetenschappelijke achtergronden. De stof wordt eigen gemaakt door middel van het bekijken van filmfragmenten, het bespreken van casuïstiek en intervisie.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
 • Diagnostiek en indicatiestelling
 • Observatie en inzet van meetinstrumenten
 • Maken van een casusconceptualisatie, functie-analyses en betekenisanalyses
 • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende (persoonlijkheids)problemen
 • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
 • Opstellen van een behandelplan in schematermen
 • Opzet van de schematherapeutische behandeling
 • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
 • Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie

Leerdoelen
Na afloop van de opleiding ben je in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

 • Kunnen inschatten bij welke diagnose, problematiek en omstandigheden schematherapie geïndiceerd is
 • Inzicht hebben in de schematheorie en het schematherapeutisch model
 • Schema’s en schemamodi herkennen en de functie hiervan analyseren
 • Kennis hebben van de verschillende basisbehoeften en de therapeutische relatie (limited reparenting) hierop kunnen afstemmen
 • Een casusconceptualisatie opstellen en functie- en betekenisanalyses toepassen binnen de schematherapie
 • Psycho-educatie geven over schematherapie en de specifieke schema’s / modi van de cliënt
 • De verschillende schemamodimodellen kunnen toepassen in de praktijk (cluster B en cluster C persoonlijkheidsproblematiek)
 • Een schematherapeutisch behandelplan opstellen
 • De therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, omgaan met eigen schema’s)
 • Experiëntiële technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schemamodi; meerstoelentechniek, imaginatie en rescripting, modidialoog, etc.
 • Cognitieve technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schema’s en modi; cognitief dagboek, flashcards, geldigheid van schema’s toetsen, dialoog met gezonde kant, etc.
 • Gedragspatronen doorbreken bij disfunctionele schema’s en modi; imaginatie, rollenspel, huiswerk, etc.
 • Eigen schema’s en modi kunnen herkennen die een rol spelen in de therapeutische relatie

Naast de algemene leerdoelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij voor aanvang van de opleiding individuele leerdoelen opstellen. Deze worden aan het einde van de opleiding geëvalueerd.

Datum en tijdstip:
2022-11-29T00:00:00 2023-04-01T00:00:00
Locatie:
Adres:

Den Bosch
Nederland
Aanmeldperiode: