Subsidie wetenschappelijk onderzoek

Call voor VSt-subsidie voor wetenschappelijk onderzoek 

Werk jij in de praktijk en wil je (kleinschalig) onderzoek doen naar schematherapie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een interessante subsidie!  Hieronder vind je informatie over:

 • Voor welke kosten kan je subsidie aanvragen?
 • Hoe vraag je de subsidie aan?
 • Wat wordt van je verwacht als je de subsidie toegekend krijg?
 • Wie zitten er in de onafhankelijke subsidiecommissie?

De Vereniging voor Schematherapie (VSt) stelt vanaf 2019 elk jaar een bedrag van €10.000,- beschikbaar voor subsidie aan professionals, die binnen de geestelijke gezondheidszorg onderzoek willen doen gericht op verbetering of vernieuwing van de toepassing van schematherapie. Te denken valt aan onderzoek in het kader van de KP-opleiding, (buiten-) promovendi die in de patiëntenzorg werken of clinici die wetenschappelijk onderzoek belangrijk vinden, maar er geen budget voor hebben. Onder meer onderzoeken gericht op (kosten-) effectiviteit, werkingsmechanismen of de toepassing van schematherapie bij specifieke doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie. 

Voor welke kosten kan je subsidie aanvragen? 

De subsidie van €10.000,- wordt elk jaar toegekend aan één project. De subsidie kan worden aangevraagd voor bijkomende en incidentele kosten, zoals:

 • zorgcompensatie, zoals kosten voor bijv. supervisie van behandelaren betrokken bij het onderzoek;
 • kosten voor onderzoeksassistenten of stagiaires in tijdelijk dienstverband en betaald op uurbasis;
 • congreskosten (geen verblijfskosten, en alleen indien abstract/voordracht over het onderzoek wordt gepresenteerd);
 • kosten die gemaakt worden in verband met de disseminatie van de resultaten, zoals de kosten van het publiceren in een “open access” tijdschrift;
 • kosten van vragenlijsten;
 • kopieer- en portokosten;
 • reiskosten.

Hoe vraag je de subsidie aan? 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen naar info@schematherapie.nl.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

In 2020 kan een subsidieaanvraag ingediend worden tussen 15 augustus en 15 november 2020. De aanvragen worden binnen zes weken na de deadline beoordeeld, waarna de onderzoekers bericht ontvangen. De subsidiecommissie beoordeelt het onderzoek waarvoor subsidie is aangevraagd op relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid. De leden van de onafhankelijke subsidiecommissie komen tot een gemeenschappelijk oordeel en beslissen over het toekennen van de subsidie. De penningmeester van de VSt kijkt mee naar je begroting voor het onderzoek. Voor definitieve toekenning van de subsidie dient er door een erkende ethische toetsingscommissie toestemming of ontheffing te zijn verleend voor uitvoering van het onderzoek. Als dit nog niet gebeurd is, krijg je na voorlopige toekenning van de subsidie zes maanden de tijd om dit alsnog te regelen. 

Wat wordt van je verwacht als je de subsidie toegekend krijg? 

Na toekenning van de subsidie schrijf je een stukje voor de VSt-nieuwsbrief over je onderzoeksvoorstel en achtergrond ervan. Daarnaast verwacht de VSt één keer per kalenderjaar een beknopte voortgangsrapportage, gedurende de gehele looptijd van het project. Na het jaar waarin je de subsidie hebt ontvangen, verwacht de VSt een financieel verslag met een overzicht van de gemaakte kosten. Bij navraag moeten betaalbewijzen kunnen worden overlegd. Bij publicaties en presentaties van het onderzoek dient de VSt te worden vermeld als subsidieverstrekker.

Wie zitten er in de onafhankelijke subsidiecommissie?

De commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. Dr. Marcus Huibers
 • Dr. Fritz Renner

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar Marjolein van Wijk-Herbrink, voorzitter van de commissie Wetenschap en Kwaliteit: m.vanwijk@ogheldring.nl