Nieuws

Update samenwerking VSt, VEN en VGCt

Leden van de Vereniging voor Schematherapie (VSt), Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapieën (VGCt) hebben van november tot februari online kunnen meepraten over de samenwerking tussen de drie verenigingen. 460 leden hebben input gegeven. Hieronder vind je een verslag van wat er door leden is ingebracht. Ook kun je lezen over de voortgang van de samenwerking.

Veelgestelde vragen
Er zijn veel vragen gesteld over de samenwerking. Deze vragen zijn samengevat in een lijst met veelgestelde vragen.

Voordelen van samenwerking
De input van leden helpt de stuurgroep bij het formuleren van uitgangspunten en doelstellingen m.b.t. de samenwerking. De leden zien voordelen in:

  • het harmoniseren van registratie- en accreditatiereglementen
  • het gezamenlijk optrekken op het gebied van PR en gezamenlijke belangenbehartiging
  • het uitwisselen van expertise
  • kosten omlaag brengen

Voortgang samenwerking
Het draagvlak voor de samenwerking blijkt hoog: 84 % juicht een intensieve samenwerking toe, 11% staat er neutraal tegenover en 5% ziet het niet zitten. Dat is een goede motivatie voor de stuurgroep om met het onderzoek naar de samenwerking door te gaan. Dit gaat stap voor stap.

Enkele voorbeelden:

  • Medio mei hebben de drie verenigingen een gezamenlijke reactie gestuurd aan de stuurgroep (gevormd door de verenigingen NVP, NVGzP en NIP i.s.m. P3NL en LVVP en onder leiding van Alexander Rinnooy Kan) die bezig is met een nieuw BIG Beroepengebouw voor psychologen per 2030. We hebben dit gedaan, omdat we het belangrijk vinden dat de registraties bij ons soort verenigingen (in het voorstel van de stuurgroep ‘aantekeningen’ genoemd) onafhankelijk zijn en wetenschappelijk gefundeerd. Dit traject is van belang, omdat het raakt aan de rol die wetenschappelijke verenigingen in het belang van goede patiëntenzorg vervullen in de ggz. We vertegenwoordigen samen 10.000 leden (circa de helft van alle BIG-geregistreerden in de ggz). Op 12 juni vond een bijeenkomst plaats met de samenwerkende verenigingen (VSt, VGCt en VEN) en de stuurgroep. Dit was een zeer constructief gesprek. Half juli verwachten we een nieuwe versie van het rapport over de beroepenstructuur. Wordt vervolgd.
  • Er is eind mei een vragenlijst uitgezet onder POHGGZ (praktijkondersteuners huisartsenzorg – geestelijke gezondheidszorg) om te inventariseren waar hun kennisbehoeften liggen, zodat we voor hen relevante kennisproducten kunnen ontwikkelen.
  • Afgelopen september hebben de VSt, VGCt en VEN gezamenlijk een presentatie gegeven aan medisch adviseurs van zorgverzekeraars, die goed werd ontvangen. De stuurgroep bereidt een vervolg voor op deze gezamenlijke actie richting de medisch adviseurs van zorgverzekeraars. De stuurgroep wil daarbij de rapporten over meer Zinnige Zorg bij PTSS en Psychose van het Zorginstituut Nederland (ZiN) gebruiken. Die Zinnige Zorg moet er komen, dat vinden ook de zorgverzekeraars, maar de vraag is: hoe krijgen we het voor elkaar? Wat is ieders rol? Dat gaan we met hen en ook met het ZiN bespreken.
  • Binnen de samenwerking heeft een werkgroep zich gebogen over mogelijkheden in harmonisatie van de registratie- en accreditatiereglementen. Dit heeft een aantal ideeën en adviezen opgeleverd. We gaan onderzoeken of een gezamenlijke accreditatiecommissie een mogelijkheid is om  accreditatie van opleidingen (en dus punten), in bijzonder de nascholing die voor leden van 2-3 verenigingen van belang zijn, makkelijker voor elkaar te krijgen is.
  • Op de websites van de verenigingen willen we inzichtelijk maken welke kwalificaties de supervisoren hebben. Op deze manier kun je makkelijker een supervisor vinden bij wie je meerdere trajecten gelijktijdig kunt volgen (bijvoorbeeld cgt, EMDR en/of schematherapie, eventueel in combinatie met GZ/PT/KP).

De naam van het samenwerkingsverband
Er zijn veel suggesties gedaan voor een naam voor het samenwerkingsverband. Oorspronkelijk was het idee om leden te laten stemmen op een shortlist. Maar een naam was zo toepasselijk dat de stuurgroep unaniem hiervoor heeft gekozen: Koepel voor Effectieve Psychologische behandelingen. De stuurgroep dankt H.D. Fransen voor de input van deze naam. Zijn toelichting was: “Vereniging voor Evidence Based Behandelingen. Zorg dat je de koepelvereniging wordt en blijft die alle wetenschappelijk goed onderbouwde behandelingsvormen een plek geeft en vertegenwoordigt.” Dit verwoordt exact de achterliggende gedachte van het samenwerkingsverband. Daarom vindt de stuurgroep een vervolg niet meer nodig. Dank aan de winnaar en voor al jullie leuke suggesties!