Nieuws

Boekbespreking

Therapieboek schematherapie

Eva Fassbinder, Ulrich Schweiger & Gitta Jacob

308 pagina’s

Uitgeverij Nieuwezijds, 2018

Het hier besproken Therapieboek schematherapie sluit aan op het in 2015 uitgebrachte therapeutenboek van Jacob en Arntz en het eerder verschenen cliëntenboek van Jacob e.a. uit 2011 en biedt vooral veel concrete toepassingsmogelijkheden voor schematherapeuten en hun cliënten. Het Therapieboek schematherapie kent negen hoofdstukken en hoewel gestart wordt met een inleidend hoofdstuk over schematherapie, is deze aanloop bewust kort en bondig gehouden. Voor meer uitgebreide achtergrond wordt verwezen naar de eerdergenoemde uitgaven die een uitgebouwd theoretisch bieden in het werken met het meer recent gehanteerde schemamodusmodel. Het schemamodusmodel staat ook aan de basis van het Therapieboek schematherapie.

Hoofdstuk twee begin algemeen met een uitleg over schema’s, modi en hun ontstaansgeschiedenis, waarna per persoonlijkheidsstoornis meer gericht stoornisspecifieke informatie wordt gegeven. In het derde hoofdstuk staat het bewust waarnemen van modi centraal waarbij ook weer zeer helder werkmateriaal is opgenomen voor therapeuten met daarnaast ook oefenbladen en schrijfopdrachten voor cliënten. In deel vier wordt aandacht besteed aan veiligheid en crisisbeheersing. In de vijf hoofdstukken die dan volgen staat iedere keer een specifieke modusgroep centraal met daarbij de onderverdeling zoals die vanuit het modusmodel bekend is.

Een praktisch, helder geschreven werk rondom een mooie verzameling aan informatie- en werkbladen. Inzetbaar binnen zowel individuele als groepstherapie. Dit boek beantwoordt daarmee aan de vraag van diverse startende schematherapeuten naar de ‘how to’s’ en biedt de meer ervaren therapeut mogelijk nieuwe invalshoeken en inspirerende werkvormen. Wanneer je echter verdieping zoekt waar het gaat om de meer complexe casussen waarbij kennis van achterliggende schema’s voor de therapeut buitengewoon zinvol kan zijn, dan kun je dit werk weleens te praktisch van opzet vinden. In dit boek wordt de lijn gevolgd van het aanhouden van vier tot zeven disfunctionele modi, zodat de cliënt helderheid krijgt in zijn voelen, doen en laten en inzicht ontwikkeld in de ontstaansgeschiedenis ervan.

Via de website van uitgeverij Nieuwezijds zijn een groot aantal werkbladen met het codewoord dat komt bij de aanschaf van dit boek als download beschikbaar.

Audrey de Jong